เลข ป.3 Week 10 – 12

ดูคลิปเรื่องเวลาใน Project 14 ของระดับชั้น ป.3 (ไม่ต้องทำแบบฝึกหัด)

คลิปที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลา

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-021/

คลิปที่ 2 การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-022/

คลิปที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1)

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-023/

คลิปที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2)

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-024/

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**