เลข ป.2 Week 10 – 12

ดูคลิปเพิ่มเติม Project 14 ระดับชั้น ป.2 เรื่องการวัดน้ำหนัก

คลิปที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (1)

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-math-book-1/math-p2b1-042/

คลิปที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (2)

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-math-book-1/math-p2b1-043/

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**