เลข ป.1 Week 13 – 15

https://amatyakulschool.com/Math-P1C7.mp4