อังกฤษ ป.1 Week 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Eng-P1C17.mp4