อังกฤษ ป.1 Week 11 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Eng-P1C16.mp4