สังคม ป.6 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P6C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่องเหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=V6koc5YG1aI

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**