ภาษาไทย ป.1 Week 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-P1C10.mp4