ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 8 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเรียน Online ด้วยมีความผิดพลาดบางประการ ขอแจ้งเปลี่ยนรหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นอนุบาล 3 เป็นดังนี้ค่ะ