คลิปสำหรับนักเรียนชั้น อ.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://amatyakulschool.com/A2-C5.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://amatyakulschool.com/A2-C6.mp4

สัปดาห์ที่ 9 Week ที่ 9

https://amatyakulschool.com/A2-C7.mp4

สัปดาห์ที่ 10 Week ที่ 10

https://amatyakulschool.com/A2-C8.mp4

สัปดาห์ที่ 11 Week ที่ 11

w 11 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Yoga.mp4

w 11 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Thinkingskills.mp4

w 11 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Languageskills.mp4

w 11 – ทักษะชีวิต

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Lifeskills.mp4

w 11 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Art.mp4

สัปดาห์ที่ 12 Week ที่ 12

w 12 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C10-Yoga.mp4

w 12 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C10-Thinkingskills.mp4

w 12 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C10-Languageskills.mp4

w 12 – ทักษะชีวิต

https://www.amatyakulschool.com/A2-C10-Lifeskills.mp4

w 12 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C10-Art.mp4

สัปดาห์ที่ 13 Week ที่ 13

w 13 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C11-Yoga.mp4

w 13 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C11-Thinkingskills.mp4

w 13 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C11-Languageskills.mp4

w 13 – ทักษะชีวิต

https://www.amatyakulschool.com/A2-C11-Lifeskills.mp4

w 13 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C11-Art.mp4

สัปดาห์ที่ 14 Week ที่ 14

w 14 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C12-Yoga.mp4

w 14 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C12-Thinkingskills.mp4

w 14 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C12-Languageskills.mp4

w 14 – ทักษะชีวิต

https://amatyakulschool.com/A2-C12-Lifeskills.mp4

w 14 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C12-Art.mp4

สัปดาห์ที่ 15 Week ที่ 15

w 15 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C13-Yoga.mp4

w 15 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C13-Thinkingskills.mp4

w 15 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C13-Languageskills.mp4

w 15 – ทักษะชีวิต

https://amatyakulschool.com/A2-C13-Lifeskills.mp4

w 15 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C13-Art.mp4