ขอแจ้งเรื่องถึงนักเรียนชั้น อ.1 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน

ขอให้มารับ และส่ง เอกสารในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 หรือ วันพุธที่ 3 มีนาคม 64 เวลา 08.00 – 17.00 น. ดังนี้ค่ะ

  1. ทุกชั้นมารับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยหากยังไม่ได้ส่งใบสำคัญจ่าย ต้องนำมาส่งด้วย
  2. เฉพาะชั้น ป.1 – ม.6 ให้นำงานของเดือนกุมภาพันธ์มาส่งค่ะ
    1. หากเป็นงานที่ทำในหนังสือ ไม่ต้องนำมาส่ง ให้นำกลับไปเพื่อทำงานของเดือนมีนาคม
    2. หากเป็นงานที่ทำในกระดาษ หรือสมุด ให้นำมาส่ง และใช้สมุดอื่นทำงานของเดือนมีนาคม
    3. ทางโรงเรียนจะรวบรวมงาน และนำส่งครูหัวหน้าระดับของชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่ เพื่อส่งต่อครูประจำชั้น
  3. ทุกชั้นมารับใบงานรอบที่ 2 ของเดือนมีนาคมกลับไปทำ
  4. หากมีเวลา ขอให้ดูคลิปที่ทางโรงเรียนทำเพิ่ม

กรุณาติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โรงเรียนจะกลับมาเปิดตามปกติเมื่อกระทรวงศึกษายกเลิกมาตรการห้องเรียนละ 25 คนค่ะ