ขอให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังโรค Covid-19

จากข้อมูลขณะนี้พบว่า โรค Covid-19 กำลังระบาดในหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะบริเวณตลาดใกล้ๆ รังสิต ซึ่งเมื่อพิจารณากันดีๆ แล้วจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนอมาตยกุล อีกทั้งยังมีนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มีบ้านพักอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนอมาตยกุลมีความเป็นห่วง และ ต้องการเปิดโรงเรียนในภาคเรียนนี้ให้นานที่สุด ไม่อยากต้องปิดโรงเรียนอีก ขณะนี้ทราบว่ามีหลายโรงเรียนต้องปิดในสัปดาห์นี้ จึงขอความร่วมมือดังนี้ค่ะ

  • นักเรียน และ ครู และ เจ้าหน้าที่ กรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และลดการไปสถานที่ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลง
  • ผู้ปกครองกรุณากำชับบุตรหลานให้กลับบ้านทันทีหลัง ร.ร. เลิก ไม่ไปแวะหรือรวมกลุ่มกัน
  • เมื่อออกจากบ้าน กรุณาสวม Mask ตลอดเวลา และเมื่อเข้าบริเวณโรงเรียน
  • ดูแลให้นักเรียนลงบันทึกการเดินทางตามแบบฟอร์มที่คุณครูแจกตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน